تفاوت انسان‌ها در داشتن و نداشتن استعدادها نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است

شنبه 3 آبان 1393